• Retailer CharmZ

  • Welkom

  • Retailer Mary Kay

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden en Betalingscondities

Daniëlle Everhard gevestigd te Alphen aan den Rijn

ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 88709175

Daniëlle Everhard hierna ook te noemen DE

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website www.danielleeverhard.com, alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die DE aanbied c.q. levert.

1.2. DE is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Aanbiedingen

2.1. Het doen van aanbiedingen door DE is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2.2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Prijzen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.

3.2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

3.3. DE behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto’s kunnen soms afwijken van het product.

3.4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is DE gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4. Levering en transport

4.1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen.

4.2. Indien de capaciteit van DE op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is DE bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

4.3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.

4.4. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

4.5. Kleine bestellingen die door de brievenbus passen kunnen per brievenbuspost verzonden worden op risico van de koper.

5. Klachten

5.1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij DE te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.


5.2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.


5.3. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door DE in behandeling genomen.


5.4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

6. Retourzendingen

6.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

6.2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een email te sturen naar info@danielleeverhard.com en kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren naar: Daniëlle Everhard, Rosmolen 8, 2406JV Alphen aan den Rijn.

6.3. Producten kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking ongeopend is of het product/verpakking nog dicht geseald is i.v.m. hygiënische en gezondheidsredenen.

6.4. Als er sprake is van een fabricage fout of incompleetheid dan zal DE binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werkstellen het product om te ruilen of te vervangen.

6.5. In geval van een herroeping van de totale verzending ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 25,00 zullen bedragen.

7. Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen bank betaling.

7.2. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

7.3. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven.

7.4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke DE maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

7.5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien DE niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

7.6. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van DE is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

7.7. Als de betaling uit blijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratie kosten e.d.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle producten blijven eigendom van DE, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan DE verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1. DE aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. behandelingen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en/of letsel, van welke aard ook.

9.2. DE is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

9.3. DE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal DE de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

9.4. DE is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

10. Overmacht en ontbinding

10.1. Onder overmacht aan de zijde van DE wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, ziekte van eigenaar DE, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan DE van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van DE, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van DE die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

10.2. Mocht DE als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.

10.3. In geval van overmacht heeft DE het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

10.4. Ontbinding door DE is mogelijk indien DE: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft DE door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

11.Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van DE te vermenigvuldigen.

11.2. Het copyright op foto’s van Danielle Everhard berust bij DE. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan DE. DE mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12.2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, met dien verstande dat DE zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als DE zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om DE schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door DE zal worden gerespecteerd.